logo zichovec cerna 1 » Pivovar Zichovec

PIVNÍ BAR ZICHOVEC

soutěž

Pivní bar Zichovec fandí hokeji.  Ani u nás vám žádný zápas 🇨🇿 českého týmu na MS v Praze a Ostravě neunikne.

Abychom fandění trochu okořenili, připravili jsme si pro vás tipovací soutěž, která bude probíhat od 10.5.2024 00:01 do 26.5.2024 23:59 hod. 

TIpněte si, na jakém místě se umístí český hokejový národní tým v MS v hokeji 2024 a my do 5ti dnů po ukončení šampionátu vylosujeme 3 výherce, kteří od nás dostanou:

1. místo – poukaz na útratu v Pivním baru Zichovec v Lounech v hodnotě 1000 Kč

2. místo – poukaz na útratu v Pivním baru Zichovec v Lounech v hodnotě 500 Kč

3. místo – 4pack piv (4 plechovky dle vlastního výběru)

VÝHERCI byli vylosováni přes platformu pro nezávislé losování výherců – výsledky je možné zhlédnout ZDE.

1. místo I. TOMANEC – poukaz na útratu v Pivním baru Zichovec v Lounech v hodnotě 1000 Kč

2. místo F. ŠŤASTNÝ – poukaz na útratu v Pivním baru Zichovec v Lounech v hodnotě 500 Kč

3. místo M. DONNER – 4pack piv (4 plechovky dle vlastního výběru)

právě na čepu

nabídku pro vás připravujeme

menu

GALERIE

kontakt

+420 604 123 456

ul. 5. května 2789, Louny

rezervace stolu

SLEDUJ NAŠE SOCIÁLNÍ SÍTĚ

pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE

  1. POŘADATEL

Pořadatelem soutěže je 1. Zichovecká s.r.o., se sídlem Zichovec 46, PSČ 273 74, IČ: 28434684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 141243 (dále jen “Pořadatel”).

  1. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 10.5.2024 00:01 do 26.5.2024 23:59 (dále jen „Doba konání soutěže“).

  1. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je omezena na území České republiky, Slovenské republiky, Německa, Polska, Rakouska, Maďarska, Belgie, Nizozemska, Francie, Itálie, Bulharska, Rumunska, Dánska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Irska, Španělska, Švédska, Finska, Chorvatska, Slovinska, Řecka, Portugalska.

  1. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel (dále jen jako „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“), starší 18 let, který je plně svéprávný, s doručovací adresou v České republice, Slovenské republice, Německu, Polsku, Rakousku, Maďarsku, Belgii, Nizozemsku, Francii, Itálii, Bulharsku, Rumunsku, Dánsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Irsku, Španělsku, Švédsku, Finsku, Chorvatsku, Slovinsku, Řecku, Portugalsku. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli či k osobám s Pořadatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

  1. JAK SE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE

Spotřebitel se do Soutěže zapojí následovně. Soutěžící musí vyplnit všechny položky soutěžního formuláře a odeslat formulář přeš příslušné tlačítko „Odeslat“, a to v období mezi 10.5.2024 do 26.5.2024 23:59 hodin. Soutěžící se může Soutěže zúčastnit opakovaně, pokaždé však musí splnit výše uvedené podmínky soutěže a pokaždé musí soutěžit s jiným emailem.

  1. VÝHRY

Pořadatel soutěže poskytl do Soutěže celkem 1 poukaz na útratu v Pivním baru Zichovec v Lounech v hodnotě 1000 Kč, 1 poukaz na útratu v Pivním baru Zichovec v Lounech v hodnotě 500 Kč, 4pack – 4 plechovky piv Zichovec dle vlastního výběru.

  1. VÝBĚR VÝHERCE, PŘEDÁNÍ VÝHRY

V Soutěži budou celkem vybráni 3 výherci. Pořadatel jej vybere nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení soutěže, a to losováním založeným na principu náhodného výběru. Výherce musí splnit všechny podmínky účasti v soutěži. 1. výherce pak obdrží poukaz na útratu v pivním baru Zichovec v Lounech v hodnotě 1000 Kč, druhý výherce v pořadí obdrží poukaz na útratu v Pivním baru Zichovec v Lounech v hodnotě 500 Kč, třetí výherce v pořadí obdrží 4pack – 4 plechovky piv Zichovec dle vlastního výběru. Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím emailu. Pořadatel uveřejní výherce na této stránce s uveřejněním jména a příjmení. V případě, že se pořadateli soutěže výherce nepodaří zkontaktovat do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže, nárok na výhru zaniká. Nárok na výhru ztrácí Soutěžící, který řádně nesplní některou z podmínek účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že nárok na výhru ztratí již vybraný výherce, je pořadatel oprávněn ve lhůtě 7 dnů ode dne vyloučení výherce vybrat náhradního výherce postupem podle tohoto článku těchto pravidel, a tuto skutečnost mu ve smyslu těchto pravidel oznámit. Nárok ztráty na výhru bude oznámen i výherci, který nárok na výhru ztratil.

  1. DORUČENÍ VÝHRY

Výhra bude výherci doručena na náklady Pořadatele na adresu pro doručování jím uvedenou v emailu a to do 90 dnů ode dne zkontaktování výherce. Výherce bere na vědomí, že Pořadatel je oprávněn poskytnout jeho osobní údaje třetí straně, a to za účelem doručení výhry. Zároveň je třetí osoba oprávněná tyto údaje použít pouze za účelem doručení výhry a zpracovávat je maximálně po dobu 3 měsíců. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok výhru u Pořadatele reklamovat. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry v této soutěži není možné směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je Pořadatelem uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výhry.

  1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, nickname, popř. instagramový/facebookový komentář v médiích pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

  1. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Meta Platforms Inc.. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické sociální síti Instagram nebo Facebook, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující.

Zapojením se do soutěže soutěžící potvrzuje, že se obeznámil se zněním těchto Podmínek soutěže, vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně doby jejího trvání, či soutěž v celém jejím rozsahu zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. O jakékoliv změně podmínek soutěže je pořadatel povinen bezodkladně uvědomit všechny soutěžící. V případě důvodného podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen. Pořadatel neodpovídá za škody v souvislosti s účastí v Soutěži.  V případě, že výherce soutěžní objednávku, na základě které převzal výhru zruší, musí zároveň Pořadateli vrátit i výhru. Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu automaticky nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.

Tato pravidla, soutěž a vztahy mezi Soutěžícím a Pořadatelem se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že Soutěžící nemá bydliště na území České republiky (vylučují se kolizní normy mezinárodního práva soukromého). Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky, v českém jazyce. Na vztah mezi Pořadatelem a Soutěžícím se kromě těchto podmínek vztahují některá ustanovení Obchodních podmínek zveřejněných v internetovém obchodě www.pivovarzichovec.cz.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 10.5.2024. Tato pravidla mohou být Pořadatelem kdykoli jednostranně upravena. Změna nabývá účinnosti dnem zveřejnění (obdobně jako tato pravidla).

V Zichovci dne 10.5.2024

O nás

Náš pivovar, který se kromě klasických piv, specializuje i na různé druhy speciálních piv. Jsme uznávanými přeborníky v oblasti NEIPA a dalších moderních pivních stylů. V našem pivovaru produkujeme více než 100 druhů piva ročně!

Základním pilířem našeho pivovaru je naprostý důraz na kvalitu, udržitelnost a nulový kompromis v oblasti technologie. Naším cílem je dokonalé poznání pivního světa, řemesla a cesty za udržitelností.

Stránky používají Cookies.
Užíváním stránek souhlasíte s užíváním cookies dle zásad uvedených v podmínkách užití stránek.

© 2020 I. Zichovecká s.r.o. | Design by MOO Design & Created by eSoul

Naplň krabici a my ji dopravíme zdarma

Tady ještě zbývá prázdné místo

0 / 12
Naplň krabici a my ji dopravíme zdarma
0 / 12
Tady ještě zbývá prázdné místo