PODMÍNKY OCHRANY
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
  1. Zichovecká s.r.o.
  IČ: 28434684
  DIČ: CZ28434684
  se sídlem: Zichovec 46, 27374 Klobuky
  zapsaná v obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141243

  Kontaktní údaje: doručovací adresa 5.května 2789, 440 01 Louny
  • email: eshop@pivovarzichovec.cz
  • telefon: 602 648 383
  • www: pivovarzichovec.cz
  (dále jen „prodávající“)

  2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu nebo jinou smlouvu (dále jen „kupní smlouva“) mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo osoby, která uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese pivovarzichovec.cz (dále je „internetový obchod“).
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
  5. Prodávající informuje spotřebitele o zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.
 3. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH
 4. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
  5. Informace k PIVNÍMU PŘEDPLATNÉMU. Nejkratší doba, po kterou bude smlouva u PIVNÍHO PŘEDPLATNÉHO strany zavazovat: od okamžiku uzavření smlouvy do posledního dne výpovědní doby; avšak v případě ukončení smlouvy dohodou může tato doba být případně i kratší. Tuto smlouvu je možné ukončit kromě výpovědi také dohodou nebo odstoupením od smlouvy. Údaj o ceně uvedený u tohoto produktu obsahuje údaj o ceně za jedno zúčtovací období, který je vždy jeden měsíc. Cena u tohoto produktu je konečná včetně veškerých daní a poplatků stanovených zákonem, náklady na dodání zboží u tohoto produktu hradí prodávající v případě dodání do České republiky. V případě dodání do ostatních zemí hradí kupující dopravu sám. Prodávající si v případě PIVNÍHO PŘEDPLATNÉHO vyhrazuje právo jednostranně změnit cenu zboží v návaznosti na změny cen dodavatelů surovin nebo energií, kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit. Podmínky zvýšení ceny, informování o možnosti odstoupení a poučení spotřebitele jsou obsaženy v čl.IX. odst. 5 těchto obchodních podmínek.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
  2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
  3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
  4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU„.. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Pokud kupující neoznámí prodávajícímu řádně a včas změny údajů uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (například nedoručením dodávky zboží).

5.Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího, s výjimkou PIVNÍHO PŘEDPLATNÉHO, kdy k uzavření smlouvy o PIVNÍM PŘEDPLATNÉM dojde teprve řádným zaplacením jeho ceny.
Uzavřená smlouva nebude u prodávajícího uložena, prodávající neukládá text smlouvy pro kupujícího.
6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
9. Kupujícím mladším 18ti let nelze alkohol prodat. Kupujícímu – fyzické osobě, u níž se ukáže, že nedovršila věku 18 let v době uzavření kupní smlouvy, nebude zboží předáno a ze strany prodávajícího dojde k odstoupení od kupní smlouvy.

 1. ZÁKAZNICKÝ ÚČET
 2. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace (neplatí u PIVNÍHO PŘEDPLATNÉHO).
  2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 43-2353830287/0100, vedený u Komerční banky a.s. a to v případě objednávky provedené v českých korunách. V případě objednávky provedené v EUR měně je možné provést bezhotovostní platbu na zahraniční účet prodávajícího č. 115-9655530257/0100 (IBAN: CZ41 0100 0001 1596 5553 0257 BIC: KOMBCZPP), vedený také u Komerční banky a.s.
  • bezhotovostně platební kartou, prostřednictvím platební brány GoPay, na účet prodávajícího.
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
  4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
  5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
  6. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.
  7. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  10. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího nebo bude přiložen k dodávanému zboží.
  11. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 6. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
  2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
  3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
  4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
  5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
  6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.


VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
  4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
  5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy.
  6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.
  7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
  8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
  9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
  10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
  11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
  12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
  13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
  14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
  17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
  19. Volbu způsobu reklamace má kupující.
  20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  21. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými a účinnými právními předpisy pro darovací smlouvu.


VIII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO DÁRKOVÉ POUKAZY


 1. Dárkový poukaz je cenina vydávaná prodávajícím a lze ji uplatnit pouze k nákupu zboží u prodávajícího v e-shopu www.pivovarzichovec.cz (s výjimkou dárkových poukázek a pivního předplatného).
  2. Kupní cena dárkového poukazu je určena hodnotou dárkového poukazu, dle volby kupujícího a z nabídky prodávajícího. Cena je stanovena v korunách českých včetně DPH. Náklady na dopravu dárkového poukazu kupujícímu hradí prodávající, náklady na komunikace prostředku na dálku hradí kupující. Hodnota dárkového poukazu není úročena.
  3. Dárkový poukaz lze zakoupit prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.pivovarzichovec.cz. Uzavření smlouvy je upraveno v čl. III. obchodních podmínek.
  4. Dárkový pokaz odesíláme jak v listinné podobě, na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, a to do 2 pracovních dnů od připsání jeho ceny na účet, tak v elektronické podobě, na e-mail kupujícího, jako příloha ve formátu PDF, do 24 hodin od připsání jeho ceny na účet prodávajícího. Výjimkou je případ, kdy kupující-spotřebitel odstoupí od smlouvy na koupi zboží hrazené dárkovým poukazem, v tomto případě vystaví prodávající nový dárkový poukaz jen v elektronické podobě ve stejné hodnotě.
  5. Kupní cenu dárkového poukazu je možné uhradit způsobem uvedeným v čl. V. odst. 1 těchto obchodních podmínek.
  6. Kupující-spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí dárkového poukazu v elektronické podobě, pokud nebyl dárkový poukaz uplatněn (k tomu může využít vzorový formulář, který je součástí obchodních podmínek). Pokud byl dárkový poukaz uplatněn, kupující nemá právo odstoupit od smlouvy. Při odstoupení je kupující povinen předat dárkový poukaz v listinné podobě prodávajícímu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení, náklady s tím spojené nese kupující. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení, za podmínky vrácení dárkového poukazu v listinné podobě.
  7. Dárkový poukaz musí být uplatněn najednou (nelze jej uplatnit opakovaně nebo jeho uplatnění rozložit), minimální cena nákupu musí být v hodnotě dárkového poukazu. Dárkový poukaz se nevztahuje na úhradu poplatku za dopravu ani jiných služeb.
  Dárkový poukaz může uplatnit pouze ten, kdo jej uplatní jako první.
  Dárkový poukaz uplatníte tak, že vložíte nákup do košíku, pokračujete k dokončení objednávky a zvolíte způsob doručení a platby. Do políčka „KÓD KUPONU“ opíšete kód dárkového poukazu a potvrdíte tlačítkem „POUŽÍT KUPON“. Celková hodnota dárkového poukazu bude ihned odečtena z ceny zboží, zobrazí se, kolik zbývá doplatit, poté objednávku dokončíte.
  V případě, že kupující-spotřebitel odstoupí od smlouvy na koupi zboží hrazené dárkovým poukazem, vystaví prodávající nový dárkový poukaz, ale jen v elektronické podobě, ve stejné hodnotě. Tento nový elektronický poukaz bude zaslán na e-mail kupujícího, jako příloha ve formátu PDF, do čtrnácti dnů od předání zboží prodávajícímu nebo prokázání, že zboží prodávajícímu odeslal.
  8. Lhůta platnosti dárkového poukazu. Poukaz je platný po dobu 12 měsíců ode dne jeho zaslání v elektronické podobě kupujícímu, na e-mail kupujícího uvedený v objednávce, konkrétní datum platnosti je vždy vyznačeno na jednotlivém dárkovém poukazu. Pouze v této lhůtě může být dárkový poukaz uplatněn. Za den uplatnění se považuje den, kdy kupující hradí cenu za zboží. Není-li dárkový poukaz uplatněn ve lhůtě jeho platnosti, nárok na jeho uplatnění zaniká bez náhrady, nelze jej kupujícímu vyměnit za jiný, ani mu jej proplatit nebo prodloužit jeho platnost. Rovněž v případě ztráty, odcizení nelze vystavit nový dárkový poukaz nebo nahradit jeho hodnotu nebo kupní cenu. Dárkový poukaz není možné vrátit prodávajícímu oproti penězům.
  9. Dárkový poukaz je přenosný na třetí osobu. Dojde-li k převedení dárkového poukazu na třetí osobu, seznámí kupující třetí osobu s těmito obchodními podmínkami prodávajícího, neboť dárkový poukaz může být uplatněn jen v souladu s nimi.
  10. Kód na dárkovém poukazu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. Kód dárkového poukazu je unikátní a jednorázový. V případě vystavení dárkového poukazu v listinné i elektronické podobě bude tedy kód totožný (stejný číselný kód bude uveden na dárkovém poukazu v listinné podobě i v elektronické podobě).
  Pozměňování nebo jiné úpravy dárkového poukazu nebo jeho kopírování je zakázáno.
  11. Zakoupením dárkového poukazu kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně tohoto článku o právech a povinnostech spojených s dárkovým poukazem, a že s obchodními podmínkami souhlasí.
 2. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PIVNÍ PŘEDPLATNÉ

 3. Objednávku PIVNÍHO PŘEDPLATNÉHO (dále jen „PP) lze učinit jen prostřednictvím zákaznického účtu, po provedené předchozí registraci v internetovém obchodě.
  2. PP je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je opakovaná dodávka zboží (opakovaná koupě zboží) po dobu trvání předplaceného období. Předplaceným obdobím je období měsíce, po které bude kupujícímu dodáno objednané a zaplacené zboží.
  PP se automaticky obnoví, pokud jej kupující nevypoví v termínu a způsobem uvedeným níže v bodě 12 tohoto článku obchodních podmínek, a to o dobu dalšího předplaceného období v případě, že kupující v rámci stávajícího předplatného období zaplatí cenu zboží na další předplacené období způsobem popsaným níže v bodě 10 tohoto článku obchodních podmínek.
  3. K uzavření smlouvy o PP dojde teprve řádným zaplacením ceny zboží, tj. připsáním ceny zboží na příslušný měsíc, na účet prodávajícího.
  Objednávka PP je považována za objednávku na dobu 24 měsíců.
  4. Zbožím se v případě PP rozumí pivo dle výběru prodávajícího, to nejlepší z jeho nabídky, v počtu 8 až 10 kusů, počet i obalový materiál piva vybírá také prodávající a kupujícímu tak může být dodáno pivo v uvedeném počtu jako celek jen v lahvích nebo jen v plechovkách nebo se může jednat o kombinace lahví a plechovek.
  5. Cena zboží, je částka uvedená na webové stránce prodávajícího (www.pivovarzichovec.cz) a je uváděna včetně daně z přidané hodnoty. Prodávající si v případě PP vyhrazuje právo jednostranně změnit cenu zboží v návaznosti na změny cen dodavatelů surovin nebo energií. Prodávající je povinen kupujícímu odeslat informaci v dostatečném předstihu tak, aby nejpozději třicátý den přede dnem účinnosti zvýšení ceny informaci obdržel e-mailovou zprávou na kupujícím sdělenou e-mailovou adresu při registraci. Kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den přede dnem zvýšení ceny, odstoupení od smlouvy je třeba uplatnit na adrese eshopivovarzichovec.cz.
  6. Doprava pro PP je po České republice zdarma. Náklady na dodání zboží (PP) hradí prodávající. Doručení PP mimo ČR je zpoplatněno dle uvedeného ceníku dopravy, který je možné nalézt ZDE.
  7. Předplatné je vázáno na zákaznický účet kupujícího a zaplacené měsíční období.
  8. PP lze zaplatit jen platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay.
  9. Frekvence plateb je měsíční a tato frekvence je fixní.
  10. Prodávající a kupující se dohodli na automatické obnově PP a úhradě ceny zboží automatickou opakovanou (rekurentní) inkasní platbou, se standardní měsíční periodou platby. Kupující uděluje uzavřením smlouvy o PP prodávajícímu oprávnění provést automatické stržení částky – ceny zboží pro následující měsíční období z kreditní nebo debetní karty kupujícího, jejíž údaje kupující zadal při platbě objednávky PP, a to ke dni, který se číselně shoduje se dnem objednávky kupujícího, tj. pokud bylo např. objednáno 16. den v měsíci, opět se částka strhne 16. další měsíc, obdobně opakovaně i 16. v měsících následujících (datum platby se může posunout, pokud první platba byla provedena v den, který v následujícím měsíci neexistuje). Pokud prodávající tuto platbu neobdrží, tj. zejména nebude-li možné cenu za zboží z účtu kupujícího z jakéhokoli důvodu strhnout, prodávající zašle kupujícímu e-mail s upozorněním na neuhrazení ceny zboží (PP) a s informací, že učiní 2.pokus o stržení částky z platební karty kupujícího v náhradní lhůtě 48 hodin od odeslání e-mailu kupujícímu; k tomuto kupující prodávajícího rovněž opravňuje. Pokud ani v této náhradní lhůtě nebude z jakéhokoli důvodu cena zboží připsána na účtu prodávajícího, cena zboží se považuje za neuhrazenou a smlouva o PP automaticky skončí dnem, ve kterém došlo k neúspěšnému druhému pokusu o zaplacení ceny zboží.
  Veškerou historii a den platby naleznete ve svém zákaznickém účtu.
  11. Podmínkou odeslání zboží kupujícímu, na adresu jím uvedenou v objednávce, je připsání ceny zboží na účet prodávajícího, a to nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce. Při splnění této podmínky bude zboží kupujícímu zboží odeslání nejpozději 5. pracovní den v měsíci následující po měsíci, ve kterém byla prodávajícímu připsána na účet cena zboží. Výjimkou jsou případy, kdy při 2.pokusu o stržení ceny zboží, dle předchozího odstavce, je cena zboží připsána na účtu prodávajícího do 3.dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém měla být řádně a včas zaplacena cena zboží.
  12. Smlouvu o PP je oprávněn kdykoli jednostranně vypovědět kupující i prodávající, a to tak, že v zákaznickém účtu klikne na tlačítko „UKONČIT PŘEDPLATNÉ“.
  Smlouva o PP zanikne koncem tohoto dne, pokud tak kupující nebo prodávající učiní v rámci stávajícího předplatného období před tím, než-li došlo k úhradě ceny zboží na další předplacené období způsobem popsaným výše v bodě 10 tohoto článku obchodních podmínek (například kupující „UKONČÍ PŘEDPLATNÉ“ 15. předplaceného období, když k automatické obnově PP a úhradě ceny zboží automatickou opakovanou inkasní platbou dochází 16.dne přísl. měsíce).

Pokud tak kupující nebo prodávající učiní až poté, co došlo k úhradě ceny zboží na další předplacené období způsobem popsaným výše v bodě 10 tohoto článku obchodních podmínek (například kupující „UKONČÍ PŘEDPLATNÉ“ 17. předplaceného období, když k automatické obnově PP a úhradě ceny zboží automatickou opakovanou inkasní platbou došlo v předchozí den 16. přísl. měsíce) smlouva o PP zanikne posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla smlouva vypovězena. V případě výpovědi smluvního vztahu kupujícím, prodávající již uhrazenou cenu zboží nevrací. Zaplacené zboží bude kupujícímu doručeno dle sjednaných obchodních podmínek.
Poté, co došlo k „UKONČENÍ PŘEDPLATNÉHO“ nedojde již k automatické obnově PP a k úhradě ceny zboží automatickou opakovanou (rekurentní) inkasní platbou.
Nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat: od okamžiku uzavření smlouvy do posledního dne výpovědní doby; avšak v případě ukončení smlouvy dohodou může tato doba být případně i kratší.
Kromě výpovědi je možné smlouvu o PP ukončit též dohodou nebo odstoupením od smlouvy.


 1. DORUČOVÁNÍ

 2. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 3. OSOBNÍ ÚDAJE

 4. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
  2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

XII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ


 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  3. Případné spory, které vzniknou z kupní smlouvy, a které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, budou řešeny výhradně podle práva České republiky příslušnými soudy České republiky.
  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 2. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 4. 12. 2020.

Internetový obchod www.pivovarzichovec.cz
1. Zichovecká s.r.o. se sídlem: Zichovec 46, 27374 Klobuky, IČ: 28434684, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141243, DIČ: CZ28434684, email prodávajícího: eshop@pivovarzichovec.cz, telefon: 602 648 383

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Tento formulář prosím vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu prodávajícího eshop@pivovarzichovec.cz, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Zboží můžete vrátit do skladu prodávajícího na adrese Vladimírská 2945, 440 01 Louny, v provozní době uvedené na stránkách www.pivovarzichovec.cz nebo zaslat na adresu Vladimírská 2945, 440 01 Louny (sklad PIVOVARU ZICHOVEC).

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: …………………………….

Údaje o objednávce
Datum objednání zboží : ……..
Číslo objednávky …………..
Číslo prodejního dokladu ……………….

Údaje kupujícího spotřebitele
Jméno a příjmení …………………………………..
Adresa : ulice ………………č.p., …………………..PSČ……………………Obec/Město, e-mail….. telefon ………

Kupní cenu požaduji vrátit bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ………….

V ………….dne ……….

Podpis kupujícího spotřebitele …………………….

 

Naplň krabici a my ji dopravíme zdarma

Tady ještě zbývá prázdné místo

0 / 12
Naplň krabici a my ji dopravíme zdarma
0 / 12
Tady ještě zbývá prázdné místo