O PLECHOVKU OD PIVOVARU TREE HOUSE

PRAVIDLA SOUTĚŽE

  1. POŘADATEL

Pořadatelem soutěže je 1. Zichovecká s.r.o., se sídlem Zichovec 46, PSČ 273 74, IČ: 28434684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 141243 (dále jen “Pořadatel”).

  1. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 5. 5. 2021 do 19. 5. 2021 včetně (dále jen „Doba konání soutěže“).

  1. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je omezena na území České republiky, Slovenské republiky, Německa, Polska, Rakouska, Maďarska, Belgie, Nizozemska, Francie, Itálie, Bulharska, Rumunska, Dánska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Irska, Španělska, Švédska, Finska, Chorvatska, Slovinska, Řecka, Portugalska.

Soutěž probíhá v internetovém obchodě pivovarzichovec.cz (dále jen „internetový obchod“)

  1. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel (dále jen jako „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“), starší 18 let, který je plně svéprávný, s doručovací adresou v České republice, Slovenské republice, Německu, Polsku, Rakousku, Maďarsku, Belgii, Nizozemsku, Francii, Itálii, Bulharsku, Rumunsku, Dánsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Irsku, Španělsku, Švédsku, Finsku, Chorvatsku, Slovinsku, Řecku, Portugalsku. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli či k osobám s Pořadatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

  1. JAK SE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE

Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že se v internetovém obchodě www.pivovarzichovec.cz registruje nebo se přihlásí (pokud se již v minulosti registroval) a zrealizuje soutěžní nákup.  Realizací soutěžního nákupu se rozumí, že Spotřebitel učiní objednávku – naplní plnou krabici, zadá kód „TREEHOUSE“ do pole „kód kuponu“ v košíku, tuto objednávku dokončí a zcela uhradí cenu zboží, kterým byla krabice naplněna. K „naplnění plné krabice“: krabice má 12 polí a může být spotřebitelem naplněna následovně – 1 lahev = 1 pole, 1 plechovka = 0,5 pole, tričko = 0,5 pole, sklenička = 0,5 pole. Musí se jednat o zboží z katalogu internetového obchodu, s výjimkou PIVNÍHO PŘEDPLATNÉHO SILVER A GOLD a DÁRKOVÉHO POUKAZU v hodnotě 500 Kč a 1000 Kč (těmito produkty nelze krabici naplnit).

 

Soutěžící zároveň, v Době konání Soutěže, musí dát souhlas s pravidly této Soutěže, na webové stránce www.pivovarzichovec.cz, zaškrtnutím pole (v případě nezaškrtnutí, soutěžící se nemůže účastnit soutěže) a souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže (v případě nezaškrtnutí, soutěžící se nemůže účastnit soutěže.)

Spotřebitel je zařazen do soutěže okamžikem obdržení potvrzující zprávy z webové stránky.

Soutěžící se může Soutěže zúčastnit opakovaně, ale vždy jen s realizovaným soutěžním nákupem a při řádném splnění podmínek účasti (např. pokud Spotřebitel naplní během 1 nákupu 2 plné krabice, zadá příslušný kód v košíku, objednávku dokončí a zcela uhradí cenu zboží, kterým byly krabice naplněné, je zařazen do slosování dvakrát, stejně jako v případě učinění registrace nebo přihlášení a zrealizování 2 soutěžních nákupů, každého z nich samostatně, v jiném čase, ale v době konání soutěže).

  1. VÝHRY

Pořadatel soutěže poskytl do Soutěže celkem 10 ks plechovek piva Tree House, dle náhodného výběru Pořadatele, 1 plechovka je o objemu 1 pint.

  1. VÝBĚR VÝHERCE

V Soutěži bude celkem vybráno 10 výherců. Pořadatel vybere nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení soutěže 10 výherců, losováním založeným na principu náhodného výběru. Každý z nich musí splnit všechny podmínky účasti v soutěži. Každý výherce pak obdrží 1 plechovku piva Tree House, dle náhodného výběru Pořadatele o objemu 1 pint. Nárok na výhru ztrácí Soutěžící, který řádně nesplní některou z podmínek účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že nárok na výhru ztratí již vybraný výherce, je pořadatel oprávněn ve lhůtě 7 dnů ode dne vyloučení výherce vybrat náhradního výherce postupem podle tohoto článku těchto pravidel, a tuto skutečnost mu ve smyslu těchto pravidel oznámit. Nárok ztráty na výhru bude oznámen i výherci, který nárok na výhru ztratil.

  1. DORUČENÍ VÝHRY

Výhra bude výherci doručena na náklady Pořadatele na adresu pro doručování jím uvedenou v registraci, prostřednictvím přepravní společnosti, a to do 10 dnů ode dne vylosování výherce. Výherce bere na vědomí, že Pořadatel je oprávněn poskytnout jeho osobní údaje třetí straně, a to za účelem doručení výhry. Zároveň je třetí osoba oprávněná tyto údaje použít pouze za účelem doručení výhry a zpracovávat je maximálně po dobu 3 měsíců. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok výhru u Pořadatele reklamovat. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry v této soutěži není možné směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je Pořadatelem uvedena v těchto pravidlech.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výhry.

  1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Podmínkou účasti v Soutěži je poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů Účastníka. Rozsah a účel zpracování osobních údajů jsou definovány v rámci registračního formuláře a těmito Pravidly soutěže. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním výhry, je Soutěžící vyloučen z účasti v Soutěži a ztrácí nárok na výhru v Soutěži. Pořadatel soutěže upozorňuje, že telefonní číslo u výherce a adresa pro doručování výhry budou zpracovány pro účely účasti v soutěži a předání výhry výhercům soutěže.

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně křestní jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb Pořadatele, a to po dobu dvou let od ukončení soutěže. Uvedené záznamy mohou být zachyceny zejména v souvislosti s vylosováním výherce a bezplatně užity způsobem uvedeným v tomto odstavci.

Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu 2 let od ukončení soutěže. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících v celém rozsahu a k účelu výše uvedeného, a to i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Soutěžící a výherci berou na vědomí, že jejich osobní údaje budou zpracovávané za tímto účelem. Osobní údaje jsou poskytovány soutěžícími dobrovolně za daným účelem, a to bez nutnosti udělit jejich souhlas na základě plnění práv a povinností z této soutěže.

  1. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Zapojením se do soutěže soutěžící potvrzuje, že se obeznámil se zněním těchto Podmínek soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně doby jejího trvání, či soutěž v celém jejím rozsahu zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. O jakékoliv změně podmínek soutěže je pořadatel povinen bezodkladně uvědomit všechny soutěžící. V případě důvodného podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen. Pořadatel neodpovídá za škody v souvislosti s účastí v Soutěži.  V případě, že výherce soutěžní objednávku, na základě které převzal výhru zruší, musí zároveň Pořadateli vrátit i výhru. Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu automaticky nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.

Tato pravidla, soutěž a vztahy mezi Soutěžícím a Pořadatelem se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že Soutěžící nemá bydliště na území České republiky (vylučují se kolizní normy mezinárodního práva soukromého). Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky, v českém jazyce. Na vztah mezi Pořadatelem a Soutěžícím se kromě těchto podmínek vztahují některá ustanovení Obchodních podmínek zveřejněných v internetovém obchodě www.pivovarzichovec.cz.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 4. 5. 2021. Tato pravidla mohou být Pořadatelem kdykoli jednostranně upravena. Změna nabývá účinnosti dnem zveřejnění (obdobně jako tato pravidla).

V Zichovci dne 4. 5. 2021

 

Naplň krabici a my ji dopravíme zdarma

Tady ještě zbývá prázdné místo

0 / 12
Naplň krabici a my ji dopravíme zdarma
0 / 12
Tady ještě zbývá prázdné místo