SOUTĚŽ S NÁMI NA INSTAGRAMU
O ZÁSOBU PIV NA ČTVRT ROKU

O CO SOUTĚŽÍME?

O zásobu piv na 3 měsíce (3x degustační balíček ,,Vezmi Zichovec na výlet“ po 24 ks plechovek)

KDY SOUTĚŽ PROBÍHÁ?

Soutěž probíhá v termínu od 6. 8. 2021 do 15. 9. 2021

CO PRO TO UDĚLAT?

A) Staň se sledujícím našeho instagramového profilu @pivovarzichovec

B) Ukaž nám, kam bys vzal naše pivo na výlet. Nahraj na svůj profil fotografii, kde zachytíš naše pivo na tvém oblíbeném výletním místě.

C) Označ náš profil na fotce a přidej pod fotku hashtag #letosezichovcem

KDO VYHRÁVÁ A KDY?

Do 5 pracovních dní od ukončení soutěže vylosujeme náhodně jednoho šťastlivce, kterému výhru do 10 pracovních dní od vylosování zašleme.

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

  1. POŘADATEL

Pořadatelem soutěže je 1. Zichovecká s.r.o., se sídlem Zichovec 46, PSČ 273 74, IČ: 28434684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 141243 (dále jen “Pořadatel”).

  1. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 6. 8. 2021 do 15. 9. 2021 včetně (dále jen „Doba konání soutěže“).

  1. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je omezena na území České republiky, Slovenské republiky, Německa, Polska, Rakouska, Maďarska, Belgie, Nizozemska, Francie, Itálie, Bulharska, Rumunska, Dánska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Irska, Španělska, Švédska, Finska, Chorvatska, Slovinska, Řecka, Portugalska. Soutěž probíhá na sociální síti Instagram.

  1. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel (dále jen jako „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“), starší 18 let, který je plně svéprávný, s doručovací adresou v České republice, Slovenské republice, Německu, Polsku, Rakousku, Maďarsku, Belgii, Nizozemsku, Francii, Itálii, Bulharsku, Rumunsku, Dánsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Irsku, Španělsku, Švédsku, Finsku, Chorvatsku, Slovinsku, Řecku, Portugalsku. Účastníkem soutěže může být fyzická osoba užívající svůj aktivní účet Instagram po celou dobu soutěže. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli či k osobám s Pořadatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

  1. JAK SE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE

Spotřebitel se do Soutěže zapojí následovně. Soutěžící zaklikne tlačítko ,,Sledovat“ na instagramovém profilu @pivovarzichovec a stane se tak sledujícím stránky, pokud ještě sledujícím profilu není. Následně v období mezi 6. 8. 2021 a 15. 9. 2021 do 23:59 hodin nahraje na svůj instagramový profil fotografii, na které vyfotí některý z produktů pivovaru Zichovec na svém oblíbeném výletním místě. Zároveň na fotografii označí instagramový profil @pivovarzichovec a pod fotkou uvede hashtag #letosezichovcem. Soutěžící se může Soutěže zúčastnit opakovaně,pokaždé však musí splnit všechny výše uvedené podmínky soutěže a pokaždé musí soutěžit s jinou fotografií.

  1. VÝHRY

Pořadatel soutěže poskytl do Soutěže celkem 3 pivní degustační balíčky ,,Vezmi Zichovec na výlet“, každý po 24 plechovkách. 1 plechovka je o objemu 500 ml.

  1. VÝBĚR VÝHERCE, PŘEDÁNÍ VÝHRY

V Soutěži bude celkem vybrán 1 výherce. Pořadatel jej vybere nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení soutěže, a to losováním založeným na principu náhodného výběru. Výherce musí splnit všechny podmínky účasti v soutěži. Výherce pak obdrží 3 pivní degustační balíčky ,,Vezmi Zichovec na výlet“, každý po 24 plechovkách o objemu 500 ml. Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím Instagram direct message a pořadatel uveřejní přezdívku – nickname výherce v Instastories. V případě, že se pořadateli soutěže výherce nepodaří zkontaktovat do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže, nárok na výhru zaniká. Nárok na výhru ztrácí Soutěžící, který řádně nesplní některou z podmínek účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že nárok na výhru ztratí již vybraný výherce, je pořadatel oprávněn ve lhůtě 7 dnů ode dne vyloučení výherce vybrat náhradního výherce postupem podle tohoto článku těchto pravidel, a tuto skutečnost mu ve smyslu těchto pravidel oznámit. Nárok ztráty na výhru bude oznámen i výherci, který nárok na výhru ztratil.

  1. DORUČENÍ VÝHRY

Výhra bude výherci doručena na náklady Pořadatele na adresu pro doručování jím uvedenou ve zprávě po přes Instagram direct message, prostřednictvím přepravní společnosti, a to do 10 dnů ode dne zkontaktování výherce. Výherce bere na vědomí, že Pořadatel je oprávněn poskytnout jeho osobní údaje třetí straně, a to za účelem doručení výhry. Zároveň je třetí osoba oprávněná tyto údaje použít pouze za účelem doručení výhry a zpracovávat je maximálně po dobu 3 měsíců. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok výhru u Pořadatele reklamovat. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry v této soutěži není možné směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je Pořadatelem uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výhry.

  1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, nickname, popř. instagramový komentář v médiích pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

  1. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram Inc.. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické sociální síti Instagram, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující.

Zapojením se do soutěže soutěžící potvrzuje, že se obeznámil se zněním těchto Podmínek soutěže, vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně doby jejího trvání, či soutěž v celém jejím rozsahu zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. O jakékoliv změně podmínek soutěže je pořadatel povinen bezodkladně uvědomit všechny soutěžící. V případě důvodného podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen. Pořadatel neodpovídá za škody v souvislosti s účastí v Soutěži.  V případě, že výherce soutěžní objednávku, na základě které převzal výhru zruší, musí zároveň Pořadateli vrátit i výhru. Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu automaticky nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.

Tato pravidla, soutěž a vztahy mezi Soutěžícím a Pořadatelem se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že Soutěžící nemá bydliště na území České republiky (vylučují se kolizní normy mezinárodního práva soukromého). Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky, v českém jazyce. Na vztah mezi Pořadatelem a Soutěžícím se kromě těchto podmínek vztahují některá ustanovení Obchodních podmínek zveřejněných v internetovém obchodě www.pivovarzichovec.cz.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 6. 8. 2021. Tato pravidla mohou být Pořadatelem kdykoli jednostranně upravena. Změna nabývá účinnosti dnem zveřejnění (obdobně jako tato pravidla).

V Zichovci dne 6. 8. 2021

Naplň krabici a my ji dopravíme zdarma

Tady ještě zbývá prázdné místo

0 / 12
Naplň krabici a my ji dopravíme zdarma
0 / 12
Tady ještě zbývá prázdné místo